ਵੇਖ (Watch)-2


rising sun and growing grassਵੇਖ
ਵੇਖ,
ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ, ਆਯੀ ਜਵਾਨੀ
ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ, ਘਾ ਵਧੱਦਾ ਜਾਵੇ
ਓ ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਵੇ
Vekh
Vekh,
Charda Suraj, aayi Jawani,
khirde Full, Ghaa vadada jaave
Oh aape aap karaave

Translation
Watch

Watch,
The rising Sun, The coming of youth
The blooming Flowers, The growing Grass
He (God) is doing himself

Advertisements

4 Responses to ਵੇਖ (Watch)-2

  1. ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ , ਆਈ ਜਵਾਨੀ
    ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ, ਘਾਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ…..
    ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ…
    ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੈ!
    ਵਧਾਈ !

  2. and if we observe these things it will make us more humble about our own achievements.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: